Zaštita manjinskih akcionara i investitora na Beogradskoj Berzi

Većinskim vlasnicima kompanija u Srbiji je najčešće u interesu da steknu što veći vlasnički udeo, a ako je moguće i svih 100 odsto akcija i da budu jedini vlasnik u akcionarskom društvu. U tom postupku čine mnoge nezakonite aktivnosti koje nam daju mogućnost da se povede postupak koji bi omogućio akicionarima da za svoje akcije dobiju takozvanu procenjenu ili fer vrednost (onoliko koliko akcije zaista vrede, a ne nisku vrednost po kojoj se trguju na berzi).

Zvuči neverovatno da propisi, koji regulišu ovu oblast, a gotovo se ne razlikuju od pravila u EU, ali opet, zbog neefiksanog sudstva i inertnosti Komisije za hartije od vrednosti, često se dešava da akcionarima treba stručna pomoć.

Problemi sa kojima se suočavaju manjinski akcionari u Srbiji

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje zaštite prava manjinskih akcionara i udelničara, edukacija akcionara i investitora, organizovanje skupova i drugih aktivnosti, kao i javno zalaganje za unapredjenje i primenu postojeće zakonske regulative koja se tiče prava zaštite manjinskih akcionara, i sveopšti razvoj tržišta kapitala.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) Informiše i okuplja akcionare o njihovim pravima u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima, Zakonom o Preuzimanju akcionarskih društava i Zakonom o tržištu kapitala
2) Zastupa akcionare pred sudovima ukoliko smatra da su uskraćena prava manjinskih akcionara
3) Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite prava manjinskih akcionara;
4) Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu prava akcionara, u skladu sa Zakonom
5) Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, nevladnim udruženjima, drugim organizacijama, kao i državnim institucijama u zemlji i inostranstvu koja bi mogla da pomognu i unaprede zaštitu prava manjinskih akcionara kao i poštovanje vrednosti koja se tiču unapredjenja tržišta kapitala, a koja važe u Evropskoj Uniji i drugim razvijenim zemljama.


Udruženje je u mogućnosti da pruži pravnu pomoć manjinskim akcionarima koji smatraju da su oštećeni u slučaju:

- Prinudnog otkupa akcija

- Nepoštovanja prava nesaglasnog akcionara u slučaju da Akcionarsko Društvo raspolaže imovinom velike vrednosti

- Nepoštovanja prava na isplatu najviše vrednosti akcija na zahtev akcionara u Akcionarskim Društvima u kojima većinski vlasnik kontroliše 95% i više akcija Društva

- Tu smo da Vam odgovorimo na sva dodatna pitanja, bilo putem telefona, lično u našim kancelarijama ili putem mail-a.

060 088 2688
ili
060 608 8388
Godišnja članarina za sledećih 200 članova je BESPLATNA!